Resto du Cœur vecht voor het terugwinnen van de sociale rechten van de meest behoeftigen

De Belgische sociale restaurants Resto du Cœur, één van de pijlers van de voedselhulp in het hele land, pleiten voor een globale aanpak en aangepaste middelen om armoede te bannen. Zij zijn voorstander van een aanvullende toelage die rechtstreeks aan de begunstigden wordt toegekend via het OCMW. Ze kanten zich tegen een uitgebreid systeem van voedselcheques, die te duur zijn voor de staat, en de begunstigden niet in hun waardigheid zouden laten.

In het kader van hun maatschappelijke rol en met bijna 35 jaar ervaring, denkt het Belgische Resto du Cœur voortdurend na over hoe ze het voedselhulpsysteem kan verbeteren. Resto du Cœur heeft nu een concreet voorstel uitgewerkt voor de aanpak van de armoedebestrijding, om de uitdagingen van vandaag in de sector aan te pakken. Resto du Coeur krijgt vandaag immers een pak meer behoeftigen over de vloer, met name tussen 30% en meer dan 200% meer. 

Het voorstel van Resto du Cœur om de voedselhulp in België te optimaliseren

Het hele systeem moet in vraag gesteld worden, zo vindt Resto du Coeur. Voedselhulp is een essentieel onderdeel van de strijd tegen armoede, maar niet het enige. 

Resto du Cœur pleit voor een model dat de armoede bij de wortel uitroeit, op nationaal niveau. Dit model vereist een globale aanpak en aangepaste middelen.

De Resto du Cœur stellen voor:

 • Een unie op te richten van de belangrijkste verenigingen die actief zijn in de voedselhulpsector. Het doel is om de versnippering van de hulp te verminderen. Door die versnippering ontstaan er soms grote verschillen tussen regio’s en gemeenten.
 • Dat de betrokkenen uit de sector en het OCMW – de eerste, lokale pijler voor hulp aan de meest behoeftigen – nauwer zouden samenwerken.
 • Debatten te organiseren en spelers met ervaring op het terrein te laten participeren in de beslissingen. Dit zowel op nationaal als op lokaal niveau.
 • De begunstigden hun voedselhulp te laten kiezen, op basis van hun overtuiging en in alle waardigheid. Het gaat dan om de keuze van hun leveringspunt, het soort voedsel en de wijze van betaling. De sociale restaurants staan ervoor open om de beschikbare betalingsmethoden te diversifiëren.
 • Begunstigden in staat te stellen om uit de armoede te komen zonder in een vicieuze afhankelijkheidscirkel terecht te komen ten opzichte van bepaalde hulporganisaties.
 • Gedifferentieerde ondersteuning te bieden om op korte, middellange en lange termijn oplossingen te vinden.
 • Dat de overheid een aanvullende toelage aan begunstigden toekent via een budget dat door het OCMW beheerd wordt. Het zou gaan over een minimumbedrag van 300 euro per huishouden, vanaf deze winter. De begunstigde kan deze vergoeding dan anoniem en naar eigen wens besteden.

Bovendien moet voedselhulp volgens de Resto du Cœur verschillende doelstellingen bereiken, met respect voor iedereen:

 • Kwalitatieve hulp aanbieden zonder te oordelen. Het gaat erom evenwicht en voedingswaarde te garanderen en tegelijkertijd warme en menselijke onthaalplekken te creëren. Investeren in opleidingen voor vrijwilligers om mensen bewuster te maken van de hele problematiek van de armoedebestrijding, zal zeker helpen.
 • De begunstigde centraal plaatsen in het voedselhulpproces. Dit impliceert werken in solidariteit, binnen een netwerk, met andere verenigingen in de sector en met overheidsinstanties.
 • De begunstigden erkennen als autonome “klanten”. Voedselhulp moet hen helpen om onafhankelijk te worden.
 • Voedselhulp bieden met wederzijds respect tussen de vrijwilliger en de begunstigde, zonder dat dit een hiërarchische relatie tussen deze personen impliceert.
 • Met het oog op gelijkwaardigheid, moet de steun worden aangepast aan de behoeften van de begunstigden. De behoeften variëren met name naargelang de samenstelling van het gezin en de reden voor het verzoek om hulp. Een dakloze; een alleenstaande man; een vrouw met kinderen ten laste; een student; een gepensioneerde; of een persoon die net zijn baan heeft verloren: al deze mensen hebben behoeften met een verschillende duur, omvang en frequentie.
 • Solidariteitsbanden smeden tussen donoren en begunstigden, tussen de samenleving en mensen die ervan uitgesloten worden: verenigingen zoals Resto du Cœur hebben op dit niveau een cruciale rol te spelen…

Deze voorgestelde oplossingen zijn moeilijk te verenigen met het systeem van voedselcheques. Volgens de Federatie van de Resto du Cœur in België, vertoont dit model grote gebreken. Het bonnetjessysteem is duur en voldoet niet aan de behoeften van alle begunstigden. Dit systeem brengt het risico met zich mee dat de armoede ‘gebruikt’ wordt voor andere doelen en dat de waardigheid van de begunstigden niet gerespecteerd wordt. 

Het systeem van voedselcheques is niet algemeen toepasbaar

Via het voedselchequesysteem, een systeem dat vergelijkbaar is met elektronische maaltijdcheques, zou de begunstigde een bedrag ontvangen dat op een gepersonaliseerde kaart wordt gestort. Dat bedrag kan hij dan gebruiken voor de aankoop van specifieke producten in bepaalde daartoe uitgeruste distributiepunten.

Om aan de toegenomen vraag naar hulp te voldoen, zou het nationaal uitrollen van dit systeem de regering meer dan 20 miljoen euro kosten, zonder in de behoeften van alle begunstigden te voorzien. Deze manier van werken werd uitgewerkt voor afgelegen gebieden waar geen hulp aanwezig is of waar die moeilijk toegankelijk is. Voor gebieden dus waar de begunstigden geen andere oplossing hebben. Maar ze heeft geen zin in regio’s waar hulp wordt aangeboden, zoals in Brussel bijvoorbeeld. In afgelegen gebieden zijn er ook al alternatieve oplossingen zoals het ter plaatse leveren van hulp via een foodtruck zoals Resto du Coeur dat al doet. 

De Belgische Federatie van Resto du Cœur vreest ook dat met deze manier van werken armoede ‘gebruikt’ wordt ten dienste van bepaalde voedselhulporganisaties. Resto du Cœur wil anderzijds de afhankelijkheid van de begunstigden tegenover bepaalde hulpverleners niet stimuleren.

Jean-Gérard Closset, voorzitter van de Federatie van Resto du Cœur in België: “De lobbydoelstellingen van bepaalde spelers in de sector mogen de ethiek binnen het voedselhulpsysteem, noch de waardigheid van de begunstigden, ondermijnen voor een winstgevendheidskwestie. Een begunstigde moet in staat zijn om zijn voedselhulp en ook zijn voeding te kiezen, anoniem te blijven, en zijn betalingswijze te kiezen.

We vragen een symbolische financiële bijdrage van gemiddeld één euro voor een maaltijd aan de begunstigden. Op die manier gaan ze dus van de status van “begunstigde” naar die van “klant”. Ze zijn niet verplicht om je te bedanken. Ze houden misschien niet van wat er wordt aangeboden en mogen dit zeggen. Ze zijn ook vrij om minder of meer te betalen aan eten om vb ook de schoolrekening of de huur te kunnen betalen,” vervolgt hij.

Op dit moment beschikt Resto du Cœur over 27 distributiepunten in heel België. Behoeftigen kunnen er niet enkel warme maaltijden krijgen, maar ook kleren, sociale begeleiding, huisvesting, onderwijsbijstand en gezondheidszorg. Het afhaalaanbod maakte het in deze coronaperiode mogelijk om op een serene manier voeding te bedelen, zonder de bevoorrading te moeten stopzetten.

In tegenstelling tot andere verenigingen of federaties – die bovendien tijdens de crisis hun activiteiten verminderd hebben – ontving de Federatie van Resto du Cœur tijdens de crisis geen overheidssteun.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*